Müşteri Tedarikçi Aydınlatma Metni

MÜŞTERİ/TEDARİKÇİ VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile düzenlenmiştir.
1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Müşteri/Tedarikçi ‘ye ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda, kanuni yükümlülükleri yerine getirmek, bir sözleşmenin kurulması ve ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması şirketimiz ile sürdürülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ticari ve iş stratejilerinin planlanması, uygulanması ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve güvenliğin temini amaçlarıyla işlenmektedir.
2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı
Müşteri/Tedarikçi’ye ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda, iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin Hukuki, Teknik, Ticari ve Güvenliğin temini amaçları dâhilinde Grup Şirketleri, Şirket’in İş Ortakları, Finansman Kuruluşları, Hukuken Yetkili Kurum ve Kuruluşlar ile yetkili özel hukuk ve tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.
3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında 1 ve 2. maddelerde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
4-Veri Sorumlusunun Kimliği
KVK Kanunu’na göre, “Veri Sorumlusu” kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade ettiğinden, KVK Kanunu uyarınca Muhatap “Veri Sorumlusu” olan Karataş Makine İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Kurumsal Kimlik Bilgileri şu şekildedir:
Vergi Dairesi: GEMLİK / BURSA
Vergi Numarası: 522 133 9270
Merkez Adresi: Engürücük Mahallesi 1 No lu Engürücük Sok No.20 Gemlik / Bursa
Telefon: 0 ( 224 ) 524 74 70
İnternet Sitesi: www.karatasmakineimalat.com.tr
5-Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
Haklarına sahiptir.
6- KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; karatasmakineimalat@hs01.kep.tr mail adresine güvenli e – imzanız ile gönderebileceğiniz gibi talebinizi içerir imzalı dilekçenizi şirketimizin merkez adresi olan Engürücük Mahallesi 1 No lu Engürücük Sok No.20 Gemlik / Bursa adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte bizzat başvurabilir veya noterlik kanalıyla gönderebilirsiniz
Kvkk Politikamıza ve detaylı Aydınlatma Metnimize www.karatasmakineimalat.com.tr adresimizden erişim sağlayabilir ve başvurularınızı politikamızda belirtiğimiz mevcut kanallar vasıtasıyla yapabilirsiniz.